Certyfikat

komin

Normy i przepisy budowlane

W budynku, w którym jest zamontowany kocioł powinien być wybudowany kanał odprowadzający spaliny na zewnątrz. To z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany komin określają odpowiednie przepisy. Dom może być zainstalowany jeden lub więcej kominów. Inwestorzy w jednym kominie umieszczają wszystkie przewody kominowe tj: spalinowy, dymowy i wentylacyjny. Należy pamiętać aby ogrzewane i wentylowane pomieszczenie miało oddzielny przewód wentylacyjny.

Komin spalinowy Przewody spalinowe i obudowa komina powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania dotyczące badań ogniowych małych kominów. Obudowa kanałów powinna mieć odporność ogniową 60 minut. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. Odległość pomiędzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych powinna wynosić co najmniej 6 m. Wymiary przekroju poprzecznego kanałów spalinowych dostosowane powinny być do ilości odprowadzanych spalin, liczby i wielkości połączonych z przewodem palenisk, wysokości przewodu i różnicy temperatur spalin i powietrza zewnętrznego. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przy odprowadzaniu spalin z jednego lub dwóch pieców węglowych podłączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kąpielowego wymiary przewodu powinny wynosić: najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m (14x14 cm dla przekroju kwadratowego, 15 cm dla kołowego), dopuszcza się przewody o średnicach mniejszych (np. 12 cm), których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania (średnicę można więc dobrać do odpowiedniego typu paleniska i przewidywanej mocy), kominy, które mają przekrój większy niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku, przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciążeniu powyżej 35 kW powinny mieć przekrój wynikający z obliczeń, trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m; długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż 1/4 efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m.

PN-EN 13229:2002/A2:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania

Kominy używane sezonowo powinny być zabezpieczone siatką odporną na korozję, która nie dopuszcza do zakładania gniazd przez ptaki. Na kominach nie można instalować urządzeń technicznych i sanitarnych, nie stanowiących wyposażenia komina. PRZEWODY WENTYLACYJNE Przewody wentylacyjne, tak jak dymowe czy spalinowe, muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane jedynie na zewnętrznej ich powierzchni w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się ognia. Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodów i różnicy temperatur. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania:

- zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej;
- grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych.
W jednym przypadku dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów - jeśli są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego; - indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Przewody wentylacyjne powinny znajdować się pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zaleca się prowadzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych obok siebie oraz wyprowadzanie ich ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem. Dopuszcza się wykonywanie kanałów poziomych o długości do 2 m, łączących pomieszczenia wentylowane z pionowym kanałem wywiewnym. Kanał poziomy powinien być wykonany z blach, bez dodatkowych załamań i o przekroju zwiększonym o 50% w stosunku do kanału pionowego. Kanały kominów powinny być wykonane z odpowiednich materiałów. Powinny one być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej. Ponadto wyloty kanałów powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. W tym celu należy wykonać stałe dojścia do kominów.

Źródło: http://kominek.org.pl